نام عمومی: آبامكتين                         

نام تجاری: ورتي مك

کلاس: and Insecticide Acaricede

فرمولاسیون: EC1.8%

نحوه تاثیر: داراي تاثير از طریق گوارشی و تماسی با سمیت زیاد مي باشد

 

نوع محصول

نام آفت

مقدار مصرف

مرکبات

کنه زنگ نقره ای

0.2 لیتردر هزار +500 سی سی روغن

مینوز برگ

سبزی و صیفی

مگس مینوز

0.6لیتر در هکتار

درختان میوه سردسیری

کنه تار عنکبوتی

0.3لیتر در هزار + 250سی سی روغن

کنه قرمزاروپایی

0.4 لیتر در هزار + 250 سی سی روغن

 

با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است