نام عمومی: فن پروكسي ميت                                 

نام تجاری: ارتوس

کلاس: Acaricide (كنه کش)

فرمولاسیون: سوسپانسيون 5%

نحوه تاثیر: کنه کشی تماسی ، گوارشی از گروه فن پیرازولها بوده که با ممانعت از انتقال الکترون در میتوکندریها موثر واقع می گردد . این کنه کش اثر ضربه ای شدیدی روی لاروها ونمف و کنه های بالغ دارد

 

میزان و موارد مصرف

محصول

آفت

میزان مصرف

مرکبات

کنه قرمز

نیم در هزار یا 500 سی سی در هزار لیتر آب . اواخر تابستان همراه 1 در صد روغن علیه تخم کنه ها

کنه زنگ ( نقره ای )

7/0-5/0 لیتر یا 700-500 سی سی در هزار لیتر آب

درختان میوه سردسیری

کنه قرمز اروپائی

5/0 لیتر یا 500 سی سی در هزار لیتر آب

با نظر گیاهپزشک مصرف گردد