نام عمومی: هگزي تيازوكس                             

نام تجاری: نيسورون

کلاس: كنه كش

فرمولاسیون: W/V 10%

نحوه تاثیر: کنه کش غیر سیستمیک، تماسی و گوارشی با خاصیت تخم کشی

 

 


با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است