نام عمومی: آزوسيكلوتين                      

نام تجاری: پروپال

کلاس: كنه كش

 

نحوه تاثیر: کنه کشی تماسی با اثر طولانی از گروه ارگانوتین

نام محصول

 

نام آفت

مقدار مصرف

 

سويا، درختان ميوه و مركبات

 

كنه قرمز اروپايي، كنه نقره اي، كنه زنگ مركبات، كنه تار عنكبوتي و كنه قرمز درختان ميوه

0.5 در هزار

 

با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است