نام عمومی: پريميكارپ                                            

نام تجاری: پريمور

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: 50 WP %

نحوه تاثیر: حشره كش انتخابي، سيستميك، تماسي، تدخيني و نفوذي از گروه متيل كاربامات

 

نام محصول

نام آفت

زمان مصرف

مقدار مصرف

توتون

شته

به محض مشاهده

شته

5 /0 تا 7/0 لیتر در هزار

هسته دارها

شته آردآلود

سيب

گلابي

انواع شته

غلات

شته های غلات

در آغاز فعالیت شته

75/0 لیتر در هکتار

 

با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است