نام عمومی:  تیاکلپراید OD 24%                  

نام تجاری:  بیسکایا BISCAYA

کلاس:  Insecticide (حشره کش)

 

 

 

نحوه تاثیر: حشره كشي باطيف اثر وسيع در كنترل آفت ، با خواص تماسي ، گوارشي ، سيستميك واثر ضربه اي

مقدار مصرف

نام آفت

نام محصول

 

0.3 لیتر در هزار لیتر آب

پسیل

پسته

 

0.5 لیتر در هزار لیتر آب

کرم سیب

سیب

 

دوره کارنس: فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت محصول 21 روز است

با نظر گیاهپزشک مصرف گردد