نام عمومی: ديازينون                                                                                             

 

نام تجاري: بازودين

 

گروه: Insecticide/ Acaricide

 

كلاس: Organophosphate

  

فرمولاسيون: EC 60%

 

سميت: (LD50(mg/kg)) 300

 

نحوه تاثير: حشره کش و کنه کشی است از گروه ارگانو فسفره ها تماسی ، گوارشی با خاصیت نفوذی

 

محصول

آفت

میزان مصرف

سیب

کرم سیب

1 لیتر در هزار لیتر آب

گلابی

پسیل   گلابی

1 لیتر در هزار لیتر آب

درختان میوه و جنگلی

کرم سفید ریشه

3/5-3 لیتر در هکتار

پسته

انواع   شپشکها

1 لیتر درهزار لیتر آب

مرکبات

انواع شپشکها

1 لیتر درهزار لیتر آب

نخیلات

انواع   شپشکها

1/5 لیتر در هزار لیتر آب

چغندر قند

آفات

1/5-1 لیتر در هکتار

 

 

با نظر گیاه پزشک مصرف گردد