نام عمومی: دي كلرووس                                        

نام تجاری: د.د.واپ

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: 50٪  EC

نحوه تاثیر: حشره کشی ازگروه ارگانوفسفره است كه از طريق تماسي گوارشي ،تدخيني و نفوذي

 

نوع آفت

نام محصول

مقدار مصرف

 

 

 

شته، تریپس،سفید بالك

سبزیجات

 2-0.5 لیتردرهزار لیتر آب

درختان میوه

1 تا 2 لیتر درهزار لیتر آب

چایكاری و و صیفی جات

0.5 تا 1 لیتر در هزار لیتر آب

سبزیكاری

1.5 تا  2 لیتر درهزار لیتر آب

گلخانه ها

برای هر 100 متر مكعب 8 میلی لیتر

 

با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است