نام عمومی: اسپیرو دایكلوفن 

نام تجاري: انويدور                  

کلاس: حشره کش و كنه كش

فرمولاسیون: 24% EC

نحوه تاثیر: انويدور به صورت تماسي تمام مراحل رشد كنه ها ( غير از نرهاي بالغ ) حتي ماده هاي بالغ و تخم آنها را كنترل مي كند . انويدور داراي طرز تاثير متفاوت با ديگر كنه كشها و حشره كشها است و با اختلال در ساخت چربي در بدن حشره و كنه باعث مرگ آنها مي گردد

 

محصول

آفت

مقدار مصرف

سيب

كنه دونقطه اي

كنه قرمزاروپايي

600 – 500 ميلي ليتر/ هزار

مركبات

كنه زنگ

270 – 180 ميلي ليتر / هزار

كنه قرمز

300 – 200 ميلي ليتر / هزار

پسته

پسيل ( شيره خشك )

400 – 300 ميلي ليتر / هزار

 

با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است