نام عمومی: استامي پرايد                                                         

نام تجاری: موسيپلان

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: 20% WP

نحوه تاثیر: حشره کشی سیستمیک، تماسی و گوارشی از گروه نئونیکوتینوئیدها است، که با خاصیت انتخابی و دوام کافی

 مقدار مصرف

 نوع آفت

نام محصول

     

200-250 در هزار لیتر آب

 پسیل

پسته

      

500 گرم در هزار لیتر آب 

 کرم سیب

 

   درختان میوه سردسیری   

500 گرم در هزار لیتر آب

مینوز لکه گرد

 

 درختان میوه سردسیری

 

با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است