نام عمومی: فن والريت                                    

نام تجاری: سوميسيدين

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: امولسیون20%

نحوه تاثیر: حشره کشی تماسی و گوارشی از گروه پاپروتیروئیدها

میزان مصرف

نام آفت

نام محصول

لیتر در هکتار 1

پرودنیا

چغندر قند

لیتر در هزار 0.5

به محض مشاهده اولین   لکه های ته سنجاقی بر روی برگ

مینوز   لکه گرد

درختان   میوه سردسیری

 

با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است