فلوفنوكسورون                                                                                                                                       نام تجاری: کاسکید

فرمولاسیون: DC 5% 

گروه: حشره کش

 

نحوه تاثیر: کاسکید طیف وسیع از آفات را کنترل می نماید و برای حشرات مفید بی خطر باشد. این حشره کش با اختلال در تشکیل کیتین و ممانعت از پوست اندازی پوره و لارو آفات مرگ آنها را باعث می گردد. بهترین زمان مصرف قبل از تفریخ تخم ها تا مراحل بسیار ابتدایی لاروی و پورگی حشرات می باشد.

 

نام محصول

 

 

نام آفت

مقدار مصرف

 

پسته، سیب، انگور، جالیز

 

 

پسیل، کرم سیب، خوشه خوار، مگس مینوز

0.5 تا 0.7 در هزار

 

با نظر گیاهپزشک و در موارد نامبرده استفاده گردد