نام عمومی: فنيتروتيون                                        

نام تجاری: سوميتيون

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: امولسيون 50%

نحوه تاثیر: حشره کشي غيرسيستميک با خاصيت تماسي و گوارشي از گروه ارگانو فسفره است

 

مقدار   مصرف

نوع آفت

نام محصول

1.2 ليتر   در هکتار

سن   گندم

گندم

1.5 ليتر   در هکتار

کرم ساقه خوار   برنج

برنج

1.5 ليتر   در هکتار

سوسک   سر شاخه خوار

پسته

1.5 ليتر   در هکتار

بادمجان و   يونجه

ملخ

1.5 ليتر   در هکتار

ملخ   آسيايي نيشکر

نيشکر

1.5 ليتر   در هکتار

پسته

سن ناقل   نماتوسپور

1.5 ليتر   در هکتار

ملخ   و شته

غلات

با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است