نام عمومی:  Imidacloprid

نام تجاری: Confidor                                                                  

کلاس:  Insecticide (حشره کش)

گروه:   Neonicotinoid/Chloronicotinyl

فرمولاسیون:  SC 35% W/V

درجه سمیت:  Acute Oral LD 50 For Rats : 450 mg / kg

نحوه تاثیر: حشره کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی علیه آفات مهم نباتی به ویژه حشرات مکنده

محصول

آفت

میزان   مصرف

مرکبات

پروانه مینوز برگ

35 میلی لیتر   سم همراه 300 میلی لیتر روغن در 100 لیتر آب

توتون

شته توتون

350 میلی لیتر   در هکتار

درختان میوه

انواع شته ها

400 میلی لیتر   در هکتار

پسته

پسیل

400 میلی لیتر   در هکتار

 

با نظر گیاهپزشک مصرف گردد