نام عمومی: ايندوكساكارب                                     

نام تجاری: آوانت

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون:

نحوه تاثیر: حشره کش با خاصیت تماسی و گوارشی

نام محصول

نام آفت

میزان مصرف

پنبه

کرم قوزه

 200 تا 250 سی سی در هکتار بسته به تراکم آفت کرم قوزه

نخود

کرم پیله خوار

200 سی سی  در هکتار

سیب

کرم سیب

450  سی سی در 1000 درنسل اول کرم سیب

 

با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است