نام عمومی: تياكلوپرايد                                                     

نام تجاری: كاليپسو

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: 24% W/V و 48% W/V

نحوه تاثیر: سم حاد تماسي و گوارشي با خواص سيستميك ، بر روي سيستم اعصاب مركزي اثر مي
گذارد
.

 

ü  250–200  ميلي ليتر در هكتارجهت مبارزه و كنترل بميزيا در مزارع پنبه

ü  100 - 150ميلي ليتر در هكتار جهت كنترل سوسك برگخوار سيب زميني

ü  3/. در هزار جهت كنترل كرم سيب

ü  300-400 ميلي ليتر در هكتار جهت مبارزه با پسيل پسته

 

 


با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است