نام عمومی: متام سدیم                              

نام تجاری: واپام

کلاس: نماتد کش

فرمولاسیون: SL 32.7%

نحوه تاثیر: نماتد کش تدخینی که برای ضدعفونی خاک از نماتدها، بیماری های قارچی، حشرات خاکزی و بذر علف های هرز یک ساله که می توان آن را در انواع خزانه، گلخانه ها و نیز در فضای باز به کار برد. متام سدیم با آزاد کردن گاز متیل ایزوتیوسیانات در داخل خاک مرطوب باعث ضدعفونی شدن خاک می گردد.

 

نام محصول

 

آفت

میزان مصرف

سبزی، جالیز، سیب زمینی، چغندر قند، یونجه، انجیر، انار، پسته و توتون

 

نماتد مولد غده ریشه

50 گرم در متر مربع خاک

یا 32 گرم در متر مکعب بذر

 

با نظر گیاهپزشک و در موارد نام برده توصیه می شود