روغن امولسیون شونده EW 80%

درجه سولفوناسیون 92%

گروه: هیدروکربن آلیفاتیک

  1. vاین روغن پس از محلول پاشی با پوششی که بر روی تخم انواع آفات نامبرده ایجاد می نماید باعث خفگی و در نتیجه از بین رفتن آنها می گردد

 

میزان و موارد مصرف

 

محصول

آفت

 

میزان مصرف

مرکبات

 

کنه قرمز ، کنه زرد شرقی ، شپشکهای مومی و نرم تن

1.5 درصد پیش بهره و بهاره

درختان میوه سردسیری

 

کنه قرمز اروپایی ، پسیل گلابی

 

1.5 درصد زمستان قبل از تورم جوانه ها

سپردارها و سایر شپشکها

 

1.5 درصد با توجه به پیش آگاهی

پسته

 

شپشک واوی ، شپشک تنه

1.5 درصد زمستان قبل از تورم جوانه و بهاره

خرما

 

شپشک سفید خرما ، شپشک شفاف خرما

1.5 درصد با توجه به پیش آگاهی ، پیش بهاره و بهاره

درختان غیر مثمر و گیاهان زینتی

 

شپشک سفید تاغ

1.5 درصد پیش بهاره به همراه یکی از سموم فسفره

چای

 

شپشک آردآلود ، کنه پاکوتاه قرمز

1.5 درصد همراه یکی از سموم فسفره

زیتون

 

سپردار بنفش ، شپشک سیاه

1.5 درصد پیش بهاره

با نظر گیاهپزشک و در موارد نامبرده استفاده شود