Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)

نام عمومی: Oxydemeton-methyl                                                                                  

نام تجاری: متاسيستوكس

کلاس: Insecticide (حشره کش)

درجه سمیت: EC 25%

نحوه تاثیر: اين حشره كش و كنه كش از گروه ارگانوفسفره با نحوه اثر تنفسی و تماسی طیف وسیعی از آفات مکنده را كنترل مي كند.

مقدار مصرف

آفت

نام محصول

1لیتر در هکتار

شته سبز غلات

گندم و جو

1لیتر در هکتار

شته و زنجرک ناقل بیماری کرلی تاپ

چغندرقند

1لیتر در هکتار

حشرات مکنده

سویا

1لیتر در هکتار

شته سبز هلو

توتون

1لیتر در هکتار

تریپس

پنبه

1لیتر در هزار لیتر آب

شته سبز هلو

درختان میوه سردسیری

1-1.5 لیتر در هزار لیتر آب

پروانه میوه خوار

پسته

1-1.5 لیتر در   هزار لیتر آب

شپشک خونی

 نارون  

با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است