نام عمومی: پرمترين                                      

نام تجاری: آمبوش

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: امولسيون 25%

نحوه تاثیر: حشره کش تماسی گوارشی از گروه پایروتروئیدها است که تا حدودی خاصیت دورکنندگی نیز دارد.

 

میزان و زمان مصرف

نام آفت

نام محصول

500 سی سی در 1000 لیتر آب فقط در سالهای طغیانی علیه نسل اول   یا حداکثر نسل دوم در یک نوبت

مینوز لکه گرد

 

درختان میوه

1 لیتر در هکتار

پرودنیا

چغندر قند

 

با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است