نام عمومی: پروفنفوس                                                              

نام تجاری: كوآكرون

کلاس: حشره کش و كنه كش

فرمولاسیون: امولسيون 40%

نحوه تاثیر: حشره کش ، کنه کشی غیر سیستمیک با تاثیر تماسی ، گوارشی از گروه ارگانوفسفره ها

میزان و موارد   مصرف

محصول

آفت

میزان مصرف

پنبه

کرم قوزه پنبه

2/5 لیتر در هکتار

پنبه

شته ، تریپس ، کنه دو نقطه ای

1-0/5 لیتر در هکتار

پنبه

کارادرینا ، کرم خاردار

2/5-2 لیتر در هکتار

چغندر قند

خرطوم کوتاه ، کک

1/5-1 لیتر در هکتار

چغندر قند

 

کنه تارعنکبوتی ، شته باقالا

1-0/5 لیتر در هکتار

چغندر قند

پرودنیا

2/5-2 لیتر در هکتار

چغندر قند

کارادرینا ، لیتا

2-1/2 لیتر در هکتار

 

با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است