نام عمومی: سايپرمترين                            

نام تجاری: ريپكورد

کلاس: Insecticide (حشره کش)

فرمولاسیون: امولسیون 40%

نحوه تاثیر: حشره کش پایروتیروئیدی غیر سیستمیک با تاثیر تماسی ، گوارشی که اثر القایی قابل توجهی در سطح گیاهان سمپاشی شده دارد .

میزان و موارد مصرف

محصول

آفت

میزان مصرف

سیب

کرم سیب

1 لیتر در   هزار لیتر آب

گلابی

پسیل گلابی

1 لیتر در هزار لیتر آب

 

با نظر متخصصين گياهپزشك و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است