Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (29)

توصیه سم جدید  شرکت سینجنتا

 

شرکت گیاه گستر دشت قزوین 

(  Syngenta )

Voliam Targo 063 SC )

ولیام تارگو – 063 اس سی

سم مبارزه با حشرات و کنه قرمز

کلروآنترامیلی پرول 45 گرم  بر لیتر [ برمو – N – 3 (کلرو – 2 متیل – 6 متیل آمینو ) کاربونیل – 1 – ( 3 – کلرو 2-   پیریدینیل ) - 1 اچ- پیر ازول – 5 – کاربوکسامید]

45 g/l  Chlorantraniliprole = 3-Bromo-N- [4-chloro-2-methyl-6[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide

آباکتین 18 گرم بر لیتر

حداقل: 80% آورمکتین B1  a=آورمکتین A1  ، a 0-5 دمیتیل

حداکثر: 20% آورمکتین B1 b=آورماکتینA1  a0-50 دی متیل – 25 – دی(1 – متیل پرو پیل) – 25- ( 1 – متیل اتیل )

18 g/l Abamectin =

min. %80 Avermectin B1 a=Avermectin Aa 5-0 demethyl

Max. %20 Avermectin B1 b=Avermectin Aa 5-0 demethyl-25-de(1-methylpropyl)-25-(1-methylethyl)

 

میزان سمیت: Acute Oral LD 50 :10

 خصوصیات سم و نحوه تاثیر:

Voliam Targo 063 SC ، همچون آبا مکتین ( Abamactin ) و کلرآنترانی لیپرول ( chlorantraniliprole ) دارای دو نوع تاثیر متفاوت می باشد.کلرآنترانی لیپرول یک مدولاتور رسپتور ریاودین بوده و که باعث تحریک ودر نتیجه ترشح کلسیم در قسمت ذخیره سازی  عضلات صاف و خط دار حشره می شود که منجر به تضعیف عضله می گردد. کلر آنترا نی لیپرول یک حشره کش جدید از گروه آنترانیل  می باشد. آبا مکتین نیز یک سم زراعی از خانواده گابا ( GABA) ( gamma amino butyric acid گاما آمینو بوتریک اسید ) میباشد.  گابا ترشحات غشاء نوک اعصاب بند پایان مزاحم را تحریک می کند و باعث افزایش اتصال سلولهای گیرنده عضله می شود. بنابراین باعث میشود که مکانیزم حرکتی حشره از بین می رود. اگر غذا به حشره نرسد طی چهار روز تلف می شود و در طول این مدت گیاهان میزبان آسیب نمی بینند.

 

گیاهان و آفات میزبان:

نام گیاه

نام آفت

میزان و زمان مصرف

دوره کارنس

فلفل

برگ خوار پنبه                Spodoptera litoralis) )

80 میلی لیتر در 100 لیتر آب زمانی که حشره به صورت لارو است استفاده شود.

1 روز

تاکستان

خوشه خوار انگور

(Lobesia botrana )

70 میلی لیتر در 100 لیتر آب

3 روز

گوجه فرنگی (مزرعه)

هلیوتیس گوجه فرنگی

( Helicoverpa armigera )

90 میلی لیتر در 100 لیتر آب زمانی که حشره به صورت لارو است استفاده شود.

3 روز

گوجه فرنگی ( گلخانه )

هلیوتیس گوجه فرنگی

( Helicoverpa armigera )

90 میلی لیتر در 100 لیتر آب زمانی که حشره به صورت لارو است استفاده شود.

3 روز

سیب

کرم سیب

(Cydia pomonella )

60 میلی لیتر در 100 لیتر آب

14 روز

گوجه فرنگی (گلخانه )

مینوز گوجه فرنگی

(Tuta absoluta )

80 میلی لیتر در 100 لیتر آب

3 روز

باغ

کنه قرمز دو نقطه ای

( Ranychus urticae )

70 میلی لیتر در 100 لیتر آب در زمان های لارو، شفیره و بالغ استفاده شود.

3 روز

سیب

کنه قرمز اروپایی

75میلی لیتر در 100 لیترآب

14 روز

 

 • این محصول سمیت شدیدی دارد.
 • ابتدا برچسب را بدقت مطالعه فرمایید.
 • در حیاط منزل استفاده نکنید.
 • دور از دسترس کودکان ، مواد غذایی وغذای حیوانات نگهدارید.
 • از تنفس بخار سم و ذرات آن بر روی گیاه خود داری کنید.
 • هنگام استفاده از ماسک، لباس و دستکش محافظ استفاده نمائید.
 • در زمان سمپاشی سم بر روی گیاهان از خوردن و آشامیدن هر چیزی خود داری نمایید و سیگار نکشید.
 • از ورود انسان و حیوان بمدت یک روز به محوطه مورد استفاده سموم جلوگیری نمایید.
 • برای جلوگیری از ریسک های موجود بر روی انسان و محیط زیست به دستور العمل مصرف توجه نمایید.

به غیر از مواد توصیه شده استفاده از آن برای سایر محصولات کاملا ممنوع می باشد.

 

                                            

 

 

نحوه استفاده:

پنبه و فلفل – کرم برگ خوار پنبه ( Spodoptera lituralis):

در گلخانه از گوشه ها حرکت کرده اگر در بین 100 گیاه بین 1 تا 2 عدد بیست تخم آفت تازه باز شده و یا 4 تا 5 عدد لارو دیده شود، باید سمپاشی را شروع نمائید. اینکار در گلخانه ها باید بفواصل  10 تا 12 روز تکرار شود.در صورت مشاهده مجدد آفت بر روی بته ها دیده شود، سمپاشی باید دوباره تکرار شود. اگر سمپاشی تا قبل از پخش شدن لاروها صورت گیرد، نتیجه مطلوب حاصل می شود، در این زمان سمپاشی بیش از 2 بار صورت نگیرد. پس باید به زمان سمپاشی اهمیت دهید.

انگور - خوشه خوار انگور ( Lobesia botrana ):

سمپاشی هائی که برای مبارزه با کرم خوشه خوار انگور انجام میشود باید بر اساس ردیابی صورت پذیرد. برای این منظور در اول فصل تله های ردیابی را نصب نمائید و تعداد بالغین گرفتار شده در تله های فرمونی را شمارش نمائید. شمارش تعداد جمعیت بر اساس گرمای موثر طول روز میباشد. در نسل اول 120 روز درجهgd  (مجموع میانگین دمای روزانه gd است) در نسل دوم 520 gd  و در نسل سوم 1047 gd . در نسل اول گرمای موثر عصر ( 2ساعت قبل از غروب تا 3 ساعت بعد از آن ) حداقل 15 در جه سانتیگراد در 2 روز پیاپی باید باشد واین وضعیت در روزهای آینده همچنان ادامه داشته باشد. باید در نظر داشت که تغذیه لاروهایی که از تخمها تفریق شده اند شروع بلوغ اولیه آنها در نسل اول همزمان میشود با ریزش گل و جوانه ، تشکیل غوره همزمان می شود با نسل دوم حشره و افتادن خال در میوه همزمان است با  نسل سوم دوره رشد ونمو و فنولوژیک حشره . در صورت همزمان بودن این شاخص ها باید در روی گل، جوانه و یا روی خوشه ها ، تخمهای آفت را مشاهده نمود. در صورت مشاهده اولیه باید بعنوان خروج اولین لارو بعنوان شاهد در نظر گرفته شود. در شروع هرنسل یا تفریق تخمها انجام سمپاشی  پیشنهاد می شود. درهر فصل از Voliam Targo 063 SC و یا سم دیگر با همین تاثیر نباید بیش  از 2 بار استفاده شود.

 

 

 

گوجه فرنگی – هلیوتیس گوجه فرنگی ( Helicoverpa armigera ) در مزرعه ویا گلخانه:

بر اساس بزرگی مزرعه یا گلخانه ، 100 بوته گوجه فرنگی را انتخاب وتحت نظر گرفته و در برگ ، گل، ساقه و میوه تخم و لارو را جستجو نمائید. اگر 5 بوته از صد بوته تحت کنترل آلوده باشند با ید فورا سمپاشی را انجام دهید. 10 روز پس از سمپاشی مجددا به روش ذکر شده بوته ها کنترل نمائید و اگر جمعیت آفت به اندازه کافی باشد مجددا سمپاشی انجام پذیرد.

سیب - کرم سیب ( Cydia pomonella ):

سمپاشی هایی که برای مبارزه با کرم سیب صورت میگیرد باید مطابق با سیستم تله گذاری ردیابی انجام پذیرد.  جهت مبارزه با کرم سیب باید برگ و شاخه درختان را درطول خروج لارو در حالت سمی نگاه داشت تا بدینوسیله مانع از ورود کرمها به میوه شوید. باید با مشخص نمودن ردیابی دقیق و به موقع اولین سمپاشی را برای خروج اولین لاروها انجام داد. با توجه به این موارد برای اولین نسل تفریق تخمها 2 بار و برای تفریق دوم تخمها 1 بار ، مجموعا" 3 بار سمپاشی صورت گیرد.

 

گوجه فرنگی – مینوز گوجه فرنگی (Tuta obsoluta ):

جهت ردیابی زمان خروج لارو در مزرعه یک تا 2 تله فرمونی  در هر هکتار و یک تله فرمونی در گلخانه از زمان شروع فصل تولید محصول باید نصب گردد. تله ها را باید هر هفته 2 بار کنترل شود، وقتی اولین شپره بالغ مشاهده گردید باید عملیات زیر صورت پذیرد. نسبت به بزرگی سطح تولید حداقل 100 بوته را نتخاب و تحت نظر بگیرید. درگل ، ساقه و میوه به دنبال تخم و لارو بگردید، اگر از 100 بوته، 3 بوته آلوده به لارو یا تخم باشند، باید سمپاشی صورت گیرد. بوته ها پس از 5 یا 6 روز بعد مورد بازدید مجدد قرار گیرند در صورت مشاهده مجددا سمپاشی شوند.

 

 

 

باغ میوه –  کنه های تارتن و کنه تارتن دو نقطه ای (  Tetranychus spp. , Tetranychus urticae ):

در صورت مشا هده 5 تا 8 کنه روی هر برگ سمپاشی انجام پذیرد. اگر جمعیت آفت همچنان رو به افزایش بود بعد از برداشت محصول سمپاشی همچنان صورت پذیرد.

سیب- عنکوبت قرمز اروپایی ( Panonychus ulmi  ):

بعد از ماه اردیبهشت تعداد 100 برگ انتخاب و چنانچه کنه قرمز اروپایی به روی بیش از 8 تا 10 عدد از آنها مشاهده شد سمپاشی صورت پذیرد.

 

علائم خطر:

درصورت تماس با پوست بدن حساسیت ایجاد می کند و پوست و چشم را تحریک می نماید.

کمکهای اولیه و توصیه های پزشکی:

در صورت مسمومیت کمکهای امدادی مندرج در زیر را اجرا نمائید، بسته یا برچسب سم رابرداشته و به پزشک مراجعه کنید.

اگر مشکوک به مسمومیت هستید فورا به هوای آزاد بروید، به پزشک همراه با برچسب یا بسته سم مراجعه کنید.

       در صورتی که سم با چشمانتان تماس پیدا کرده پلکها را باز کنید و چشمها را به مدت 10 تا 15 دقیقه با آب بشویید .

در صورتی که سم خورده شود، آب ذغال طبی به شخص مسموم بدهید.هیچ چیز از طریق دهان به فرد بیهوش ندهید ،سعی کنید شخص مسموم استفراغ کند و او را همراه با برچسب سم راهی به پزشک کنید.

در صورت تماس با پوست لباسهای آغشته شده را با سم درآورده و پوستتان را با صابون به خوبی بشوئید.

پادزهر و درمان: پادزهر مخصوصی ندارد. درمان مطابق اثرات موجود انجام میگیرد.

در صورت نیاز به مرکز ملی مسمومیت مراجعه نمایید.

قبل از باز کردن بسته تدابیر امنیتی را مطالعه نمائید.

 

موارد قابل توجه در مصرف و نگهداری:

 • ماسک محافظ دهان و بینی زده شود و لباس محافظ پوشیده شود.
 • دستکش و چکمه ولباس امنیتی بپوشید.
 • برای ماهی ها و دیگر جانداران آبی ایجاد مسمومیت می کند.
 • در زمان استفاده ، منابع آبی را آلوده نکنید.
 • این سم زنبورها را مسموم میکند، بنابراین در زمان گلدهی از آن استفاده ننمائید.
 • این سم در پرندگان نیز ایجاد مسمومیت می کند.
 • در زمانی که از حشرات مفید استفاده میکنید، از این سم استفاده ننمائید.
 • بسته های خالی سم را تکه تکه نمائید و مطابق با دستور العمل ها از بین ببرید.قوطی های خالی را برای منظور دیگر استفاده ننمائید.
 • سم باقیمانده را در همان بسته خود نگاهدارید و درب آن را محکم نمائید و بدور از مواد غذایی و علوفه نگهداری کرده و دور از دسترس کودکان قرار دهید ودر را قفل نمائید.
 • بعد از استفاده تمامی بدن را با صابون بشوئید و قبل از استفاده مجدد لباس های آغشته شده به سم را بشویید.
 • تمام دستگاهها و لوازم مصرفی را بشوئید.

 

 

 

 

 

 

شرایط انبارداری:

سم را در جای خشک و خنک و در محیطی بسته و قفل دار و در همان قوطی اصلی خود و بدور ازدسترس کودکان و مواد غذایی و علوفه ، در شرایط معمولی انبار نگهداری نمائید. این سم خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خود را برای 2 سال حفظ می کند.

آماده سازی سم برای استفاده:

کالیبره کردن دستگاه سمپاش: باید قبل از سمپاشی از کارکرد صحیح سمپاش مطمئن شوید. برای مشخص کردن میزان آب مصرفی ابتدا گیاه باید با آب کاملا خیس شود، با مشخص نمودن میزان آب مصرفی میزان آب به همراه سم مورد استفاده نیز معین میگردد. بدینوسیله میزان سمپاشی مشخص شده ومیزان محلول مناسب را تهیه نمائید.

نحوه ساختن محلول سم برای عملیات سمپاشی:

ابتدا مخزن سمپاش را تا نیمه با آب پر کنید. میزان سم بر اساس دز توصیه شده معین گشته ودر یک ظرف دیگر آب و سم را اول با هم مخلوط کنید و بعد به تانکر دستگاه اضافه کنید و سپس فضای باقی مانده را با آب پر کنید. همیشه باید بمیزان نیاز آب مصرف نمائید.

 

محدودیت ها و هشدارها:

Voliam Targo 063 SC با توجه به نحوه تاثیرش یک ماده شیمیایی از دسته آنتراسیتیک دیامید بوده و حاوی کلورآنترانی لیپرول میباشد. دارای پتانسیل بالای کاهش حساسیت و یا مقاومت می باشد و برای اینکه بتوان حساسیت انواع آفات نسبت به این گروه سم ادامه داشته باشد:

 • این سم را طبق برنامه ای اجرایی مورد استفاده قرار دهید و با سم هایی که دارای تاثیر و مکانیزم  یکسان هستند را به صورت دائم مصرف نکنید. گروه سم های شیمیایی آنتراسیتیک دیامید همزمان با ضد حشره بودنش کاربردهای دیگری نیز برای گیاهان دارند.
 • در یک فصل از تولید محصولات ذکر شده سعی کنید که بیش از 50% درصد فصل را از این سم استفاده نکنید.
 • تلاش نمایید که از روشهای IPM ( مبارزه طبیعی با آفات ) همراه با برنامه های مبارزه زراعی نیز استفاده نمایید.
 • در طول فصل کاهش های احتمالی فعالیت های بیولوژیکی را پیگیری نمائید.

نکات مصرف:

Voliam Targo 630 SC با انواع مختلف حشره کش و قارچ کش قابل مخلوط شدن می باشد. تولید کننده هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارت ناشی از عدم نگهداری مناسب سم و خسارات ناشی از عدم نگهداری مناسب سم و خسارات ناشی از عدم صحیح استفاده از سم را ندارد.

تولید کننده: Syngenta Crop Protection Inc.

محل تولید: Syngenta Crop Protection Inc. Munchwilen AG Breitenloh 5/4333-Munchwilen SWISS

 

تماس با ما

آدرس شركت :قزوين،بالاتراز ميدان ميرعماد،نرسيده به چهارراه عمران،واحد5، ،شركت گياه گستر دشت قزوين

آدرس فروشگاه :قزوين ،بالاتر از ميدان ميرعماد ،نرسيده به چهارراه عمران ،فروشگاه گياه گستر دشت قزوين

تلفن : 5-3358991-0281

فاكس : 3358996-0281

موبايل : 09121824940

آدرس پست الكترونيكي: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

 

.
شنبه 28 دي 1398.

آمار بازدیدکنندگان

امروز :0
دیروز :5
این هفته :34
این ماه :102
کل بازدیدها :46109

13 مهمان در حال حاضر وجود دارد